Subvencije za samozapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje otvorila je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje.
Subvencije mogu dobiti nezaposlena lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Ukupno su obezbeđena sredstva u iznosu od 6.300.000.000 din, a iznos subvencija koje jedno lice može da dobije je 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za osobe sa invaliditetom.

Dobijena sredstva mogu se koristiti za osnivanje bilo kojeg oblika preduzetništva ili privrednog društva. Lica koja ostvare pravo na subvencije u obavezi su da obavljaju delatnost i izmiruju obaveze najmanje 12 meseci od datuma registracije.

Rok za podnošenje zahteva je 10.04.2023. godine.

Ko može da dobije subvencije?

Pravo na subvencije može da ostvari lice pod uslovom da:

 • Je prijavljeno na evidenciju nezaposlenih NSZ.
 • Je završilo obuku za razvoj preduzetništva u organizaciji NSZ ili druge odgovarajuće organizacije.
 • Je ispunilo sve obaveze i izmirilo dugovanja prema NSZ.
 • Nije primilo više od 200.000 EUR državne pomoću u prethodne 3 godine (de minimis državna pomoć).

Pravo na subvenciju može se ostvariti udruživanjem više nezaposlenih osnivanjem privrednog društva, pri čemu svako lice pojedinačno podnosi zahtev i ostvaruje prava na subvenciju.

U kojem slučaju se ne mogu dobiti subvencije?

Nezaposleno lice ne može da ostvari pravo na subvencije:

 • Za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju.
 • Za obavljanje delatnosti za koje je rešenjem utvrđeno da lice sa invaliditetom ne može da obavlja.
 • Za osnivanje udruženja.
 • Ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje.

Kako podneti zahtev?

Za podnošenje zahteva za subvencije potrebno je:

 • Popunjen zahtev sa biznis planom na obrascu Nacionalne službe.
 • Dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe.
 • Rešenje o invalidnosti ukoliko zahtev podnosi osoba sa invaliditetom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu.

Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, koja vodi evidenciju o nezaposlenom licu, neposredno, poštom ili elektronskim putem.

Odluka se donosi u roku od 30 dana od isteka Javnog poziva, na osnovu rang liste i nakon provere ispunjenosti uslova. Rangiranje će se vršiti na osnovu kriterijuma razvijenosti lokalne samouprave, planirane vrste delatnosti i kategorije lica. Više detalja o rangiranju možete videti u javnom pozivu.

Važno: Lice može da registruje i otpočne obavljanje delatnosti u periodu od podnošenja zahteva do datuma potpisvanja ugovora. Registracija ne znači da će subvencija biti odobrena.

Obaveze iz ugovora

Ugovor sa NSZ se potpisuje u roku od 45 dana od donošenja odluke. Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja, dostavi dve blanko menice sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.

Korisnik je dužan da:

 • Delatnost za koju mu je odobrena subvencija registruje kao osnovu i u skladu sa biznis planom
 • Da redovno izmiruje doprinose za socijalno osiguranje najmanje 12 meseci sa mogućnošću privremenog prekida od najviše 12 meseci
 • Omogući Nacionalnoj službi praćenje ralizacije ugovornih obaveza
 • Na zahtev službe dostavi dokaze o realizaciji obaveza
 • Obavesti službu o promenama u roku od 8 dana

Važno: U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja uslova, korisnik je dužan da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zateznu kamatu.

Možda će vas zanimati:
Registracija preduzetnika

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *