Kako dobiti olakšice za zaposlene? 1. deo

Da li ste znali da ukoliko želite da zaposlite radnike, možete računati i na olakšice od strane države?

Da bi ostvarili pomoć potrebno je da ispunjavate određene uslove i da vaš zaposleni poseduje određene kvalifikacije. Olakšice se ogledaju u povraćaju dela plaćenih poreza i doprinosa. Prema trenutno važećem zakonu odnose se se na zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2024. godine. Međutim, ovaj rok se i ranijih godina produžavao, zbog čega je potrebno da pratimo aktuelne izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Ko ostvaruje pravo?

Pravo na olakšice ostvaruje poslodavac koji zapošljava nove radnike bilo da je u pitanju pravno lice ili preduzetnik (knjigaš, paušalac ili poljoprivrednik), pod uslovom:

 • da angažuje novozaposleno lice;
 • da povećava broj zaposlenih u odnosu na 31.03.2014. ili u odnosu na dan osnivanja;
 • da podnse poresku prijavu PPP-PD sa iskazanom zaradom i da plati porez i doprinose na tu zaradu; 
 • da se ne finansira iz budžeta. Pravo na povraćaj nemaju poslodavci koji za to lice već koriste neku drugu vrstu podsticaja, kao ni državni organi i institucije, direktni i indirektni korisnici budžeta.

Ko je novozaposleno lice?

Novozaposlenim smata se lice:

 • sa kojim je ugovor o radu, zaključen 01.07.2014. godine ili kasnije;
 • koje poslodavac prijavi na obavezno socijalno osiguranje (CROSO);
 • koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo prijavljeno najmanje 6 meseci (bez prekida) kod Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno 3 meseca za pripravnike. 

Važno: Ukoliko je lice bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa novim poslodavcem, ne kvalifikuje se kao novozaposleno lice. To važi bez obzira na to kada je lice radilo kod tog poslodavca i koji su razlozi za prekid radnog odnosa. Povezanim licem smatra se svako fizičko ili pravno lice koje poseduje 25% ili više udela ili akcija, kao i bračni ili vanbračni drug, roditelji, braća i sestre… prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica (član 59.)

Koje olakšice ostvarujete?

Ukoliko ispunjavate sve navedene uslove možete ostvariti povrat od:

 1. 65% plaćenih poreza i doprinosa, ako ste zaposlili između 1 i 9 novozaposlenih lica;
 2. 70% plaćenih poreza i doprinosa, ako ste zaposlili između 10 i 99 novozaposlenih lica;
 3. 75% plaćenih poreza i doprinosa, ako ste zaposlili 100 ili više lica. 

U roku od 15 dana od podnošenja zahteva vrši se povraćaj.

Dodatne olakšice za mala i mikro pravna lica

Ukoliko je poslodavac kvalifikovan kao mikro ili malo pravno lice, kao i ako je preduzetnik, preduzetnik paušalac ili poljoprivrednik može ostvariti povrat od 75% plaćenih poreza i doprinosa, ali u tom slučaju važe drugačiji uslovi:

 • mora povećati broj zaposlenih za najmanje 2 u odnosu na broj zaposlenih 31.10.2015. godine
 • da novozaposleno lice ima ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme i da je on zaključen nakon 01.01.2016. godine.

I u ovom slučaju uslov je da je lice bilo nezaposleno najmanje 6 meseci kod NSZ, da ga poslodavac prijavi na CROSO, kao i da se podnese prjava PPP-PD i plate porez i doprinosi. 

Napomena: Pravo za povraćaj u ovom slučaju ostvaruje se tek nakon zapošljavanja drugog novozaposlenog lica. 

Više o drugim olakšicama koje možete dobiti za zaposlene pogledajte u našem narednom tekstu.


Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *