Samooporezivanje fizičkih lica koja primaju uplate iz inostranstva

Jedan od načina poslovanja frilensera jeste da se pružaju usluge kao fizička lica. Fizičko lice je rezident Republike Srbije koji ostvaruje prihode po osnovu rada u ili iz druge države. Rezident Republike Srbije je fizičko lice koje: 1. Na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa; ili 2. Na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Ukoliko fizička lica ostvare prihode tako što rade za pravna ili fizička lica koja nemaju predstavništvo ni ogranak u Srbiji, dužni su da sami obračunaju i plate porez. Koliki će biti iznos poreza zavisi od: iznosa ostvarenog prihoda, šifre vrsta prihoda, da li je fizičko lice osigurano po nekom drugom osnovu itd. Uzima se u obzir i kakav ugovor fizičko lice sklapa sa nerezidentom. Sa aspekta oporezivanja nije bitno da li sredstva iz inostranstva nakon pruženih usluga stižu preko PayPall- a ili Payoneer- a ili direktno na devizni račun. 

Obaveze fizičkog lica su da: 

– u roku od 30 dana od dana kada im legne uplata popune i podnesu poresku prijavu na obrascu PP OPO (sastoji se iz četiri dela: podaci o poreskoj prijavi; podaci o poreskom obvezniku; podaci o načinu ostvarivanja prihoda; podaci o vrstama prihoda) i plati porez kao fizičko lice. Rok za podnošenje poreske prijave se računa počev od prvog narednog dana od dana kada novac legne na račun (npr. prihod je ostvaren 9. januara 2020, dok je rok za podnošenje poreske prijave 10. februara 2020).

– poreska prijava se mora podnositi za svaku uplatu iz inostranstva (npr. ako fizičko lice ima 9 uplata iz inostranstva neophodno je da podnese 9 poreskih prijava).

Postoje dva osnovna načina na koji se vrši obračun za plaćanje poreza fizičkih lica. Osnovna razlika je u tome da li fizičko lice ima dodatni posao, ili je nezaposlen.

 1. Obračun poreza kada je fizičko lice pored usluga koje pruža i zaposlen:

Ukoliko je fizičko lice ujedno i zaposleno, to znači da je osigurano po osnovu zaposlenja, i samim tim ne mora da plaća zdravstveno osiguranje. Porez na dohodak plaća se na ostvareni prihod, a oporezuje se po stopi od 20%, uz priznavanje normiranih troškova. Normirani troškovi su troškovi koji se ne oporezuju i mogu iznositi 34%, 43% ili 50% u zavisnosti od delatnosti kojom se fizičko lice bavi.  Drugim rečima, tek kada se od zarade odbiju normirani troškovi, onda se obračunava porez na dohodak čija je stopa 20%.  Fizičko lice je u obavezi i da plati penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,5%.

2. Obračun poreza kada fizičko lice nije osigurano ni po jednom osnovu, odnosno kada je nezaposleno može se vršiti na 2 načina:

Prvi način: S obzirom da fizičko lice nije zaposleno, samim tim i osigurano dodatni trošak će predstaljati zdravstveno osiguranje. Osnovicu za obračun poreza čini bruto prihod zarade umanjen za normirane troškove. Normirani troškovi i ovde mogu biti 34%, 43% ili 50% u zavisnosti od delatnosti kojom se fizičko lice bavi. Kada se odbiju normirani troškovi, računa se poreska stopa od 20%. Pored toga, fizičko lice je u obavezi i da plati penzijsko i invalidsko osiguranje od 25,5%, i obavezno zdravstveno osiguranje od 10,3%.

Drugi način: Osnovicu za obračun poreza ovde čini ostvarena zarada koja se umanjuje za neoporezivi iznos (neoporezivi iznos se usklađuje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena i objavljuje se u „Službenom glasniku RS“. Na primer za period od 1.2. 2020. do 31.1.2021. godine on iznosi  16.300 dinara). Nakon što se odbije neoporezivi iznos, poreska stopa iznosi 10%.

Fizičko lice je i ovde u obavezi da pored poreza na prihod, plati obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,5%, obavezno zdravstveno osiguranje po stopi 10,3%, i dodatno osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75%

Na koji način se može podneti poreska prijava:

1. U elektronskom obliku putem portala e- porez

Ako se poreska prijava podnosi na ovaj način, neophodno je da se podnese preko portala ePorezi, i za to je neophodno da imate elektronski sertifikat. Za podnošenje poreske prijave ovim putem mogu se koristiti i internet kiosci koji postoje u filijalama Poreske uprave. Nakon toga, Poreska uprava utvrđuje tačnost navedenih podataka. Ukoliko postoje neke nepravilnosti Poreska uprava šalje obaveštenje podnosiocu koje nedostatke treba da ispravi. Ispravkom i utvrđivanjem ispravnosti prijave, fizičkom licu se dostavlja obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave i dodeljuje se  broj koji je dodeljen poreskoj prijavi, kao i BOP- broj odobrenja za plaćanje koji se upisuje u nalogu za uplatu.

2. U papirnom obliku neposredno nadležnoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta

Poresku prijavu u pisanom obliku rezidentni poreski obveznik podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj ima prebivalište. Poreska prijava se može podneti lično ili preko punomoćnika koji je ovlašćen za podnošenje poreske prijave i preduzimanje radnji u vezi sa prijavom. Ukoliko poresku prijavu podnosite neposredno na šalteru filijale Poreske uprave, unos podataka iz predate prijave u informacioni sistem vrši ovlašćeni službenik, koji ujedno daje obaveštenje o dodeljenom broju poreske prijave i BOP-broju odobrenja za plaćanje koji se upisuje u nalogu za uplatu. Ukoliko poresku prijavu podnosite preko pošte, obaveštenje o dodeljenom broju poreske prijave, kao i BOP broj odobrenja za plaćanje Poreska uprava će dostaviti putem pošte na adresu naznačenu u poreskoj prijavi. 

Kada uspešno podnese poresku prijavu PP OPO, neophodno je da fizičko lice popuni Obrazac M-UN, u dva primerka, koji će uz zaključeni ugovor i dokaz o uplati doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje predati nadležnoj filijali PIO Fonda. Obrazac M-UN je važan zato što fizička lica njegovim popunjavanjem mogu ostvariti prava iz radnog odnosa i prava po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije, iako stvaruju prihod od poslodavca koji nije rezident Republike Srbije. 

34 comments

 1. Ne predaje se M-UN obrazac. Od prosle godine je to elektronski povezano sa poreskom upravom i PIO fondom. Treba samo podneti PP OPO obrazac, ostalo je njihova briga.

 2. Poštovani,
  Pretpostavimo da želim da se opredelim za
  Drugi način: Osnovicu za obračun poreza ovde čini ostvarena zarada koja se umanjuje za neoporezivi iznos

  Konkretna situacija: Ako zaradim 22.000 dinara za 5 dana u toku jendog meseca i opredelim se da mi se oduzme 16.300 što je aktuelni iznos neoporezivog iznosa – da li je u mom slučaju onda:
  1. porez: 570,00 din.
  2. doprinos PIO: 1.453,50 din.
  3. doprinos ZDR: 587,10 din.
  4. doprinos NEZ: 42,75 din.

  Nisam osiguran ni po jednom drugom osnovu.

  Ili se za doprinose (stavke 2-4) uzima bruto iznos pa onda od njega 25,5% 10,3% i 0,75%?

     1. Još jedno pitanje: Znate li možda koja je u tom slučaju onda vrsta prihoda iz Kataloga vrste prihoda? Imam problem da podnesem PP-OPO online.
      Pregledao sam ceo katalog, jedino što ima smisla da stavim u PP-OPO kada kao fizičko lice ostvarujem prihod iz inostranstva jeste
      199000 – Prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima.

      Ali – šta se tada dešava, prijava se instantno na portalu odbija kao neispravna jer kaže da postoji greška:
      Nedozvoljena kombinacija vrste prihoda i vrste primaoca!

      I onda je, sad, kao na meni da ispravim nepravilnost. Ali sve drugo što bih stavio jeste problem jer ili
      a) podrazumeva da budem osiguran po nekom drugom osnovu
      b) tvrdi mi da ne treba da obračunam sve 4 stavke poreza i doprinosa…

     2. Dragi Borise,

      Nažalost nismo sigurni gde može da bude problem, najsigurnije je onda da proverite sa Poreskom upravom.

     3. Rešenje leži u tome da se u prijavi PP-OPO
      pri unosu prihoda obelezim sebe kao zaposlenog (šifra 01) a ne kao što sam ja pokušavao sa time da se se obeležim kao lice koje nije osigurano po drugom osnovu (šifra 05)
      I pri tome ostaje da se izjasnim za prihod zaista kao
      199000 – Prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima

      Logika iza toga je sledeća: Ako ja sam sebe prijavljujem i obračunavam i plaćam sva 4 poreza i doprinosa – onda sam ja pred poreskom upravom po svemu jednak kao i redovno zaposlena lica. To što mi je „poslodavac“ inostrani i što nisam u radnom odnosu u smislu domaćeg zakona o radu – nego je to rad van radnog odnosa – to je potpuno druga stvar, i to je, razume se, relevatno kod PIO fonda/CROSO. No, kada podnosim poresku prijavu PP-OPO, treba da se obeležim kao zaposleni (01), kako bi mi sistem dozvolio obračun svih ovih stavki. U suprotnom (05) sam sistem ne dozvoljava obračun doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti i automatski odbija prijavu kao neispravnu.

      Nadam se da će ovo moje iskustvo pomoći drugima…

 3. Zdravo, zanima me da li ja podlezem oporezivanju za novac koji dobijam iz inostranstva, gde taj novac nije zaradjen nikakvim radom, ne ide meni. Vec dobrovoljno cinim uslugu rodjaku iz inostranstva, gde se taj novac trosi za njegove njegove namene, u odrzavanju imanja?

 4. Poštovani, molim Vas za savet. Počela bih da radim preko interneta, ali u manjem obimu, računam da bi mi mesečni prihod bio oko 15000, van toga ne bih imala prihode, jer sam nezaposlena (studiram) . Zato mi nije jasno šta se dešava kad je prihod manji od neoporezivog dela? Šta ja onda plaćam i da li se to uopšte isplati počinjati?

  1. Draga Majo,

   I u ovom slučaju je potrebno da se samooporezujete. Ovo se posmatra slično kao ugovor o delu i možete pratiti prvi način obračuna, a svakako se možete obratiti Poreskoj upravi za pomoć.

 5. Pozdrav,

  Znači li ovo da sam u obavezi da podnesem poresku prijavu na direktno uplaćen novac iz inostranstva od strane neke kompanije na moj račun u svojstvu nagrade ili bonusa? Ne radim za njih ali sam im nešto pomogao, i sada žele da me časte da tako kažem.

 6. Poštovani, ako imam deviznu uplatu iz inostranstva u iznosu od 600e za obavljanje dopunskih aktivnosti, dakle jesam u redovnom radnom odnosu, mozete li mi, makar okvirno preracunati koliki su iznosi koje moram uplatiti?
  Hvala najlepse

  1. Da li ovo važi za osnov prihoda iz inostranstva po osnovu 814 – „Ostale poslovne usluge – zdravstvene usluge
   – naknade honorara lekara i drugog medicinskog osoblja.“
   U pitanju je istraživački honorar na koji niko nikada niko od ljudi koje poznajem nije plaćao porez.

 7. Molim Vas za odgovor: kada se uplaćuje porez na dohodak po osnovu priliva iz inostranstva? Ne naredne godine za prethodnu kao što je to za porez na dohodak u Srbiji?
  I, kako se obračunava iznos za priliv koji je u stranoj valuti?

  1. Poštovani,

   Dužni ste u roku od mesec dana od priliva da podnesete prijavu i uplatite porez, u tekstu je uputstvo, a to možete učiniti i u Poreskoj upravi.

 8. Ukoliko u periodu od 1.2.2020. do 31.1.2021. zaradim manje od neoporezivog iznosa od 16.300 din da li sam duzan da platim porez?

  1. Dragi Momčilo,

   Ovo se posmatra slično kao ugovor o delu i možete pratiti prvi način obračuna, a svakako se možete obratiti Poreskoj upravi za pomoć.

 9. Poštovani,
  Na osnovu ugovora o autorskom delu iz inostranstva pravno lice treba da mi uplati dohodak. Da li je uplaćena suma jednaka bruto osnovici za porez i doprinos, ili se uplaćena suma uvećava po nekom koeficijentu da se dobije „bruto osnovica“, pa se onda od tako dobijene vrednosti odbijaju priznati normirani troškovi a na preostali iznos obračunavaju porez i doprinos? Ugovorom je utvrđena bruto naknada, a obaveza za uplatu poreza i doprinosa preneta je na mene.

  1. Poštovani,

   kada se neka uplata primi iz inostranstva kao naplata autorskog dela to predstavlja bruto osnovicu na koju se primenjuju procenti poreza i doprinosa.

 10. Postovani, 
  da li se ovo dodatno oporezivnaje odnosi i na lica koja dobijaju prilive na devizni racun preduzetnika.Radi se o pausalnom IT preduzetniku koji radi za dve domace i jednu stranu firmu.Uredno se placa porez i svi doprinosi drzavi. 
  Pozdrav

  1. Dragi Sergeje,

   Ovo oporezivanje se odnosi na fizička lica koja primaju uplate iz inostranstva. Vi kao preduzetnik već plaćate porez i doprinose, bez obzira da li je taj priliv od domaćeg ili stranog lica.

 11. Fizičko lice koje mi duguje novac živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Želi da mi uplati dug (po privatnoj osnovi) na devizni račun. Da li sam u obavezi da to prijavim Poreskoj upravi i na koji način mogu da izračunam porez koji bi trebalo da platim državi?

  1. Draga Snezana,
   Nazalost nismo upoznati sa takvim slucajem, najbolje bi bilo da se raspitate u poreskoj upravi.
   Pozdrav,

 12. Poštovani,

  Imam Service Agreement sa kompanijom koja nema predstavništvo u Srbiji. Moje pitanje je: Kada bih na ovaj način sebi uplaćivala poreze i doprinose, šta se dešava kada zatrudnim? Da li imam pravo na trudničko i porodiljsko kao da sam zaposlena u nekoj firmi? Hvala!

  1. Draga Marina,

   Nažalost na ovaj način ne dobijate osiguranje, pa ni pravo na porodiljsko i trudničko bolovanje.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *