Sažetak uputstva za test samostalnosti

Test samostalnosti počinje sa primenom od 01. marta 2020. godine i tim povodom je Poreska uprava objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti, kojim preciznije definiše kako će se posmatrati kriterijumi. U nastavku se nalazi pojednostavljeno uputstvo, za koji se nadamo da će vam biti od koristi.

Kriterijum 1.

Radno vreme, odmor i odsustva preduzetnika

Očekuje se da nalogodavac ne učestvuje u vremenskom rasporedu obavljanja samog zadatka tj. angažovani preduzetnik mora samostalno da raspoređuje svoje vreme rada koje mu je potrebno za izvršenje zadatka. Poreski inspektor ovde utvrđuje postoji li obaveza preduzetnika da bude na raspolaganju nalogodavcu u određenom vremenskom periodu i da li je takva obaveza u skladu sa instrukcijama nalogodavca i nalozima u datom vremenskom periodu ili je takva obaveza uvedena u cilju nadzora nad rezultatom rada preduzetnika.

Činjenica da preduzetnik nema obavezu da bude na raspolaganju osam časova dnevno pet dana u radnoj nedelji ne znači nužno da nalogodavac ne određuje radno vreme preduzetniku. S druge strane, rad od nekoliko (npr. tri ili pet) časova mesečno u nepravilnim intervalima za jednog nalogodavca ide u prilog činjenici da nalogodavac nije odredio zaposlenom radno vreme.

Poreski inspektor ovde razmatra da li je preduzetniku radno vreme određeno ugovorom o angažovanju; da li preduzetnik i nalogodavac postupaju u skladu sa prethodnim dogovorom ili je preduzetnik uobičajeno na raspolaganju nalogodavcu u tačno određenim vremenskim periodima u toku radnog dana; da li je preduzetnik dužan da bude na raspolaganju nalogodavcu u određenom vremenskom periodu, za koje potrebe i koliko često.

Odmor i odsustva

Poreski inspektor ovde ispituje da li odmor i odsustva preduzetnika zavise od odluke nalogodavca i da li se preduzetniku umanjuje naknada za vreme provedeno na odmoru.

Kriterijum 2.

Koriščenje prostorije za rad

Samostalni preduzetnik bi trebalo da obavlja svoje delatnosti u svojim prostorijama, a u prostorijama nalogodavca boravi povremeno u zavisnosti od prirode angažovanja i potreba posla. Činjenica da preduzetnik posećuje nalogodavca kako bi mu podnosio izveštaje ili dogovarao dalje poslove, pri čemu koristi prostorije nalogodavca za rad, ne može se tumačiti kao da preduzetnik uobičajeno koristi prostorije nalogodavca za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni.

Poreski inspektor ovo proverava pregledom ugovora o angažovanju; pregledom ugovora o zakupu; analizom računa obaveza/troškova nalogodavca; uvidom u poslovne prostorije nalogodavca radi utvrđivanja srazmere poslovnog prostora sa brojem zaposlenih nalogodavaca; pregledom evidencija o pristupu poslovnim prostorijama nalogodavca, radi utvrđivanja dužine i učestalosti trajanja boravka preduzetnika u prostorijama nalogodavca.

Kriterijum 3.

Organizacija stručnog osposobljavanja ili usavršavanja preduzetnika

Angažovanje preduzetnika podrazumeva da je on obučen tj. osposobljen za izvršavanje zadataka za koje je angažovan. Jedino ukoliko je preduzetnik učestvovao u obuci namenjenoj nekom specifičnom pitanju koje je neophodno radi obavljanja zadataka za koji ga angažuje nalogodavac, u tom slučaju kriterijum 3 nije ispunjen.

Kriterijum 4.

Način angažovanja preduzetnika od strane nalogodavca tj. da li je preduzetnik angažovan nakon javnog oglasa za posao koji je nalogodavac postavio

Naime, neophodno je da preduzetnik bude angažovan ili preko sredstava informisanja ili tako što je nalogodavac angažovao treće lice koje se bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, i usluga tog lica je rezultirala angažovanjem preduzetnika. Dovoljno je da jedan od ovih elemenata bude ispunjen, da bi kriterijum bio ispunjen. Samostalnost se procenjuje na osnovu sadržine oglasa, jer se navode odlike koje bi angažovano lice trebalo da ima i opis poslova koje će takvo lice raditi. Upravo zato poreski inspektor analizira sadržinu oglasa nalogodavca.

Poreski inspektor vrši proveru: analizom raspoloživih oglasa i uobičajene prakse nalogodavca u postupcima pronalaženja lica za angažovanje; pregledom računa troškova/obaveza nalogodavca i dokumentacije radi utvrđivanja da li je nalogodavac snosio trošak u vezi sa oglašavanjem/angažovanjem trećih lica i za koje potrebe; analizom komunikacije između preduzetnika i nalogodavca.

Kriterijum 5.

Nalogodavac obezbeđuje osnovni alat, opremu ili druga osnovna materjalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetniku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava

Odnosi se i na to da li nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem rukovodi procesom rada preduzetnika ili postoji razumna kontrola i nadzor od strane nalogodavca. Dovoljno je da jedan od pod- uslova bude ispunjen da bi se kriterijum 5 smatrao ispunjenim.

Poreski inspektor ovde razmatra: koju opremu, alatke i druga materijalna/nematerijalna sredstva preduzetnik koristi; da li je preduzetnik vlasnik ili zakupac takvih sredstava i ukoliko nije, ko je vlasnik; ukoliko je preduzetnik vlasnik, da li je samostalno finansirao njihovu nabavku; i da li nalogodavac nadoknađuje preduzetniku troškove zakupa osnovnih sredstava.

Ukoliko preduzetnik poseduje alate/opremu/sredstva koja mu omogućavaju obavljanje delatnosti uopšte, a od nalogodavca uzima neke specijalizovane alate/opremu/sredstva, onda će se smatrati da preduzetnikova samostalnost nije ugrožena.

Napomena: Nematerijalna sredstva predstavljaju licence, softvere…

Što se tiče upravljanja procesima rada – što je veća i učestalija uloga nalogodavca u nadzoru aktivnosti, to je samostalnost preduzetnika manja. Poreski inspektor će ovde razmatrati da li je ugovorom ili dogovorom strana predviđen određeni postupak izveštavanja od strane preduzetnika i da li nalogodavac uobičajeno i detaljno nadzire postupanje preduzetnika.

Kriterijum 6.

70% prihoda dolaze od istog nalogodavca

Proverava se na osnovu raspoložive dokumentacije (računa izdatih od preduzetnika i izvoda sa bankovnih računa) i informacija, na osnovu kojih se određuje učešće prihoda od jednog nalogodavca u ukupnim primanjima. Posmatra se u periodu od 12 meseci od poslednje uplate.

Ukoliko preduzetnik počne sa radom od 01.03. i primi samo jednu uplatu, nakon koje mu dođe poreska inspekcija, znači da je preduzetnik ovaj kriterijum u tom trenutku pao.

Kriterijum 7.

Da li poslovni rizik preuzima preduzetnik?

Ukoliko postoji nedostatak odgovornosti koji je isporučen nalogodavcu, a potom i klijentu nalogodavca onda je postojanje nesamostalnosti preduzetnika očigledna. Ako preduzetnik isporuči rezultat rada nalogodavcu, a onda nalogodavac isporuči taj rad svom klijentu koji odbija da plati naknadu za posao usled nezadovoljstva krajnjim rezultatom, onda je neophodno i da nalogodavac uskrati plaćanje preduzetniku.

Kako biste prošli ovaj kriterijum, neophodno je da ugovorom jasno precizirate klauzulu o snošenju rizika.

Kriterijum 8.

Zabrana poslovanja sa drugim nalogodavcima, osim sa direktnom konkurencijom

Suštinski, inspektor ovde gleda da li se zabrana odnosi na direktnu konkurenciju, i nije toliko bitno koji je to broj konkurenata, ako su oni prava konkurencija nalogodavca. Ukoliko ugovor ne sadrži ovakvu klauzulu, poreski inspektor će utvrditi da kriterijum 8 nije ispunjen.

Kriterijum 9.

Broj radnih dana preduzetnika u toku jedne godine za nalogodavca

Obavljanje aktivnosti za nalogodavca u dužem periodu može ukazivati na nesamostalnost odnosa. Ukoliko preduzetnik obavlja aktivnost uz naknadu za nalogodavca, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini kriterijum 9 je ispunjen.

Obavljanje aktivnosti u jednom radnom danu smatra se u bilo kom periodu u toku radnog dana između 00 i 24 časa. Na primer, ukoliko preduzetnik provede 30 minuta jednog dana u obavljanju aktivnosti za istog nalogodavca to se računa kao jedan radni dan. Ili ukoliko biste imali sastanak sa nalogodavcem koji bi trajao 5 minuta, i to se računa kao radni dan. Dodatno, ukoliko preduzetnik obavlja aktivnosti za više nalogodavaca u toku jednog dana, smatraće se da je za svakog od nalogodavaca preduzetnik obavljao aktivnost jedan radni dan. Poreski inspektor ovde analizira odredbe ugovora o angažovanju ili drugi dogovor strana.

22 comments

 1. Postovana Dajana,

  imam Preduzetnicku radnju, agenciju za IT usluge delatnost racunarsko programiranje od 2012. godine.
  Od 2015 godine primljen sam u radni odnos u Firmu A.

  Tokom 2015 godinesam zakljucio sam ugovor sa istom tom Firmom A za koriscenje mog software-a i za to im fakturisem Ugovorenu mesecnu naknadu od 700 eur (za koriscenje i odrzavanje mog software-a).

  Od sredine 2017 godine sam na poziciji Finansijskog direktora i Direktora IT sektora, a od 28.12.2018 sam postavljen za direktora Firme A, i prema dogovoru sa vlasnikom, usluga koriscenja i odrzavanja mog software-a su i dalje ostali na snazi, na mesecnom nivou 700 eur, nezavisno od toga sto sam primljen u radni odnos na direktorske funkciju.

  Firma A se bavi veleprodajom, maloprodajom i proizvodnom delatnoscu i nema veze sa racunarskim programiranjem.
  Prihodi koje kao preduzetnik ostvarujem od Firme A se krecu od 30% do max 50% od ukupnih godisnjih prihoda koje ostvaruje moja preduzetnicka radnja.

  S obzirom da sam preduzetnik iz radnog odnosa sa Firmom A, imam obavezu radno vreme, odmori i dr.

  Moje obaveze prema Ugovoru o radu ne ukljucuju racunarsko programiranje, vec su se odnosile na rukovodecu funkciju Finansijskog direktora i direktora IT sektora, a od kraja 2018 na moje obaveze su iskljucivo obaveze direktora tj. zakonskog zastupnika.

  Kako sve ovo utice na test samostalnosti?

  Pored toga, da li mozete da mi pojasnite od kod datuma poreseki inspektori pocinju da primenjuju kriterijume za test samostalnosti, tj da li se gleda i situacija u 2017. godini , 2018. godini ili u 2019. godini ili se samo gleda situacija od 1.3.2020. godine (tj. da li se retroaktivno proveravaju kriterijumi testa samostalnosti)?

  Ovo je specificna situacija, ne znam kako da posmatram ovo sa stanovista povezanih lica, testa samoostalnosti te Vas molim za pomoc.

  Pozdrav,
  Radovan

  1. Padas Radovane, nemoj se ni truditi jer kad dodje djavo po svoje za koju godinu ima da budu milioni sa kamatama. Zatvaraj PR sto pre, cilj i jeste da se svi ugase, a ne treba im dozvoliti mogucnost da prave budale od nas kada krenu da citaju mejlove i ostalo.

   1. Radovane,

    Svakako nije preporuka da ste u istoj firmi zaposleni i da primate uplate preko paušalne agencije, a i iz vašeg objašnjenja deluje granično da li biste mogli da prođete test sa ovom firmom.

 2. Šta mislite da se u ugovorima Nalogodavac-Paušalac ubaci Prilog o ispunjenosti uslova da je Paušalac SAMOSTALAN. U prilgu bi se sve uredilo tako da se dokazuje da je Paušalac samostalan. Naravno, shodno tome bi se i poslovalo. Dokumenti koji se generišu bi odgovarali slovu ugovora.
  Da li je ovo pomaže rešenju testa samostalnosti.

  1. Poštovani,

   S obzirom da se posmatra suština vašeg odnosa, a ne sam ugovor, tako nešto bi verovatno pomoglo, ali ne bi bilo garancija.

 3. Molim za pomoć. Treba mi odgovor na pitanje: Pošto primena Testa Samostalnosti ide od 1. marta 2020, da li će se u proveri Samostalnosti analizirati poslovanje sa Nalogodavcima i za period pre 1. marta 2020. Takodje, ako se testom sa nekim nalogodavcem utvrdi NeSamostalnost, da li će se dodatni porez koji treba platiti obračunavati i za period pre 1. marta 2020, i koliko godina unazad.

  1. Može se analizirati vaš odnos pre 01.03. posebno ako postoji promena ugovora nako objavljivanja nacrta, ali se oporezuje prihod posle 01.03.

 4. Šta mislite šta da se radi u slučaju: sklapa se novi posao, novi Ug, kupac očekuje, naravno, da se posao sklopi za fiksni iznos. To za Paušalca znači da posao mora da realizuje iz statusa „Samostalan“. Kako zaštiti kupca da ne plati porez ako PU u toku realizacije posla presudi da si NeSamostalan u tom poslu. Ako se Ug to ne reguliše puče bruka, može i posao da propadne, a kupac će izbrisati paušalce iz poslovnog vidika. Ispada da se ova situcija treba da unese u Ug, što ukazuje da se, realno, treba da ugovore svi oslovi koji obezbedjuju Samostalnost, i da se to poštuje u toku realizacije.

  1. Ne mora da znači da padate test ukoliko padate jedan kriterijum, ali svakako o tome treba da vodite računa konstantno, a ne samo prilikom sklapanja ugovora s obzirom da se se uslovi poslovanja mogu promeniti.

 5. Postovana Dajana,
  prvo bih da Vam se zahvalim na ulozenom trudu da nama preduzetnicima olaksate zivot. Pri tome mislim na sve teme o kojima ste se do sada pisali.
  Ako sam dobro shvatio test prolazimo ako ne ispunimo 5 ili vise kriterijuma?
  U vezi kriterijuma br.8 sta ste misli pod „ne sadrzi ovakvu klauzulu“ da li to znaci da nemoram u ugovoru da spominjem ista o saglasnosti ili ipak mora da postoji klauzula u kojoj je nalogodavac saglasan tj ne ogranicava me u poslovanju sa drugim nalogodavcima.
  I „poslovna odgovornost“ iz kriterijuma br.7. da li mozda moze neki savet kako nju da definisem u ugovoru.
  Srdacan pozdrav,
  Dejan

  1. Dragi Dejane,

   Hvala na lepim rečima, drago mi je da možemo da pomognemo.
   Ukoliko ispunjavate 5 ili više kriterijuma, padate test, odnosno niste samostalni. Što se tiče kriterijuma 8 ukoliko ne stoji klauzula o zabrani konkurencije u ugovoru smatra se da ste ovaj kriterijum prošli. Ukoliko postoji zabrana rada sa direktnim konkurentima i navedeno kojim opet prolazite kriterijum. Samo ukoliko postoji zabrana rada sa drugim klijentima, koji nisu direktna konkurencija, u tom slučaju ne prolazite ovaj kriterijum.

 6. Je se izvinjavam što pitam, ali da li iko ima informaciju KADA i KAKO se tačno radi ovaj test? Meni ni u poreskoj niko ništa nije umeo da kaže.

  1. Poštovani,

   Test radite sami sa svim svojim klijentima i analizirate sustinu vašeg odnosa. Primena testa počinje od 01.03.2020. što znači da sve uplate nakon tog perioda mogu biti sklone kontroli. Ukoliko u procesu kontrole inspektor utvrdi da ispunjavate 5 ili više kriterijuma, znači da niste samostalni u odnosu na tog klijenta i prihod koji ste ostvarili od njega podleže dodatnom oporezivanju. Moguće je da sa jednim klijentom padate test, a sa drugim ne. Prihod koji ostvarujee sa tim klijentom se dodatno opoezuje, a sa drugim klijentom možete da nastavite da poslujete na isti način.

 7. Kolege, molim vas da se organizujemo i izdejstvujemo od vlade da se ovo pravilo ne primenjuje. Isto su tako uspeli taksisti i advokati.
  Srbija je potpisala sporazum o automatskoj razmeni podataka (OECD) za ne rezidentne racune svojih gradjana u inostrantvu. To sto vecina ljudi planira dugorocno nije moguce. Vec za godinu dve ce poreska imati uvid u vas racun prakticno bilo gde u svetu. I onda cete biti u jos vecem problemu. Kaznena naplata moze biti 100%! Pamet u glavu, ustanimo sa stolice i na proteste, moramo naci kompomis.

 8. Postovani,

  Molim vas za razjasnjenje u vezi sa testom:
  Npr, ako sam ja u poslovnom odnosu sa istim klijentom od danas do 2024te. Da li to znaci da meni poreska moze utvrditi da platim unazad sve do 1.3.2020? Mislim da li postoji ogranicenje na koji period unazad oni mogu da potrazuju dodatni porez ukoliko padnem test?

  1. Dragi Ivane,

   Sav prihod od 01.03. može biti oporezovan ukoliko padnete test, a kontrola se može vršiti 5 godina unazad.

   1. Kako se računa prihod od 1.3.2020 koji je podložan oporezivanju?
    Ako je faktura izdata recimo u decembru 2019 i klijent kasni sa plaćanjem i plati je posle 1.3.2020, da li će se to smatrati prihodom pre ili posle 1.3.2020 sa stanovista oporezivanja ukoliko se padne test?

    1. Dragi Radovane,

     S obzirom da se prihod posmatra na osnovu izdatih faktura, a da je naznačeno da se neće dodatno oporezivati prihod pre 01.03.2020. ne bi trebalo da bude predmet provere. Međutim, dešava se da inspektori posmatraju prihod na osnovu stanja na računu, pa u tom slučaju može biti problem. U svakom slučaju, može biti razlog za proveru posebno ukoliko je prihod od klijenta s kojim odnos nije u potpunosti u skladu sa testom.

 9. Postovana Dajana,
  prvo da Vam se zahvalim na odgovoru na prethodno pitanje koje sam postavio.
  Pokušao sam od poreskog inspektora da dobijem neke korisne informacije, ali bezuspešno, za razliku od Vas koji nam jedini pomažete.

  U vezi kriterijuma 5. koji se odnosi na Obezbedjivanje osnovnih sredstava , kako se dokazuje taj kriterijum?
  Meni je osnovni alat za programiranje racunar (kupio sam polovan preko oglasa kupujemprodajem.com), osnovni softverski alati su mi Visual Studio (besplatna verzija), MS Office (za koji ja placam licencu preko svoje licne kreditne kartice) i jos par programa za koje plaćam preko kreditne lartice licencu.

  Srdacan pozdrav,
  Radovan

  1. Dragi Radovane,

   Ne bi trebalo da imate problema sa ovim kriterijumom. Osim ukoliko niste imali fakturu koja je uvećana za okvirno isti iznos koliko ste platili računar, ne bi trebalo da vam se ospori. Za licencu imate dokaz da plaćate sami, tako da mislim da nemate razloga za brigu što se ovog tiče.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *